psalm 76 in tamil

Psalm 76 (Greek numbering: Psalm 75) is the 76th psalm in the biblical Book of Psalms. 7 நீர், நீரே, பயங்கரமானவர்; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? Footnotes. This psalm explains that Judah and Israel are both names for chosen people. Psalm 76 Easy-to-Read Version (ERV) To the director: With instruments. சங்கீதம் 76:6யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது. அசீரியா ராஜாவே, உன் மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள்; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள்; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை. With stringed instruments. God is renowned in Judah; in Israel his name is great. Mit Saitenspiel. You are radiant with light, more majestic than mountains rich with game. 2 Gott ist in Juda jedem bekannt, in Israel ist sein Name berühmt. Ein Lied. At thy rebuke, O God of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep. Read Psalms 119 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. His tent is in Salem, his dwelling-place in Zion. A psalm of Asaph. Use this table to get a word-for-word translation of the original Hebrew Scripture. 2 Gott ist in Juda bekannt; in Israel ist sein Name herrlich. Text Hebrew Bible version. Psalm 76 in Tamil சங்கீதம் 76. With stringed instruments. Read Psalms 76 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Download Psalm 76 song on Gaana.com and listen 'Beside The Waters Of Comfort' - The Glorious Psalms Of David Psalm 76 song offline. 3. 3 Er ist in Jerusalem [1] zu Hause, der Berg Zion ist sein Wohnsitz. 11 பொருத்தனைபண்ணி அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள்; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரக்கடவர்கள். 8 நியாயம் விசாரிக்கவும் பூமியில் சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர்; பூமி பயந்து அமர்ந்தது. God is renowned in Judah; in Israel his name is great. 6 யாக்கோபின் தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது. 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வா Psalm 76. There he broke the flashing arrows, the shield, the sword, and the weapons of war.Selah Glorious are you, more majestic than the everlasting mountains. Psalm 76 - For the director of music. 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது. What does this verse really mean? (Sela.) அவருடைய கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? A song. His abode has been established in Salem, his dwelling place in Zion. At your rebuke, God of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep. From Thy rebuke, O God of Jacob, Both rider and horse have been fast asleep. To the chief Musician on Neginoth, A Psalm [or] Song of Asaph. In Judah God is known, his name is great in Israel. அவர்கள் களிக்கும் சமயத்திலே நான் அவர்கள் குடிக்கும் பானத்தை அவர்களுக்குக்; குடிக்கக்கொடுத்து, அவர்கள் துள்ளத்தக்கதாக அவர்களை வெறியாக்குவேன்; அதினால் அவர்கள் என்றென்றைக்கும் விழிக்காத நித்திரை அடைவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. மிரியாம் அவர்களுக்குப் பிரதிவசனமாக: கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார்; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள். People in Israel respect his name. 12 பிரபுக்களின் ஆவியை அடக்குவார்; பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவர் பயங்கரமானவர். A song. தாவீது சவுலின் தலைமாட்டில் இருந்த ஈட்டியையும், தண்ணீர்ச் செம்பையும் எடுத்துக்கொண்டபின்பு, புறப்பட்டுபோனார்கள்; அதை ஒருவரும் காணவில்லை, அறியவுமில்லை, ஒருவரும் விழித்துக்கொள்ளவுமில்லை; கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வருவித்ததினால், அவர்களெல்லாரும் தூங்கினார்கள். A psalm of Asaph. பார்வோனின் இரதங்களையும் அவன் சேனைகளையும் சமுத்திரத்திலே தள்ளி விட்டார்; அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள். அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரைப் புகழ்ந்துபாடின பாட்டு: கர்த்தரைப் பாடுவேன்; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார்; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார். American Standard Version (ASV) He will cut off the spirit … Continue reading "Psalm 76:12 in Tamil" 3 There he shattered the arrows, shields, swords, and other weapons of war. உம்முடைய காற்றை வீசப்பண்ணினீர், கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது; திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்போல அமிழ்ந்துபோனார்கள். Watch Queue Queue 10 மனுஷனுடைய கோபம் உமது மகிமையை விளங்கப்பண்ணும்; மிஞ்சுங்கோபத்தை நீர் அடக்குவீர். At thy rebuke, O God of Jacob, both chariot and horse are cast into a dead sleep. அவருடைய உக்கிரகோபத்திலே தரிப்பவன் யார்? Please click a verse to start collecting. 2 His Temple is in Salem. 5 தைரிய நெஞ்சுள்ளவர்கள் கொள்ளையிடப்பட்டு, நித்திரையடைந்து அசர்ந்தார்கள்; வல்லமையுள்ள எல்லா மனுஷருடைய கைகளும் அவர்களுக்கு உதவாமற்போயிற்று. அப்படியே மோசே தன் கையைச் சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான்; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார். இவ்விதமாய் என் பந்தியிலே குதிரைகளையும் இரதவீரர்களையும், பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும் தின்று, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு. Die Bibel 1 Für den Chorleiter: Ein Psalm Asafs, für Begleitung mit Streichinstrumenten. 1. Home » Tamil Bible » Psalm » Psalm 76 » Psalm 76:6 in Tamil. Psalm 76:12 Translation & Meaning. பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 18 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 18 In Tamil With English Reference yaakkopin Thaevanae, Ummutaiya Kanntithaththinaal Irathangalum Kuthiraikalum Urangi Vilunthathu. Psalm 76 Israel’s God—Judge of All the Earth - To the leader: with stringed instruments. Musik 5 Du bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge [2]. 4 Dort zerbrach er die Pfeile, die Schilde, Schwerter und Waffen. 3 அங்கேயிருந்து வில்லின் அம்புகளையும், கேடகத்தையும், பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார். (Psalm 46.10) 5 Du bist herrlicher und mächtiger denn die Raubeberge. அவருடைய எரிச்சல் அக்கினியைப்போல இறைக்கப்படுகிறது; அவராலே கன்மலைகள் பேர்க்கப்படும். 4. Psalm 76: Verses 3-9 indicate that the psalm was written on the occasion of a miraculous deliverance of Jerusalem (called “Salem” in verse 2), perhaps from Sennacherib (2 Kings 19:32-35). Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat; gândit-am şi a slăbit duhul meu. Psalm 76 Neues Leben. Follow the buttons in the right-hand column for detailed definitions and verses that use the same root words. At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. அது அக்கினியால் சுடப்பட்டும் வெட்டுண்டும் போயிற்று; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள். சீரியர் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள்; தாவீது சீரியரில் எழுநூறு இரதவீரரையும் நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான். Psalm 76 MP3 Song from the album 'Beside The Waters Of Comfort' - The Glorious Psalms Of David. Watch Queue Queue. இதோ, நான் உனக்கு விரோதமாக வந்து, இரதங்களைப் புகையெழும்ப எரித்துப்போடுவேன்; பட்டயம் உன் பாலசிங்கங்களைப் பட்சிக்கும்; நீ இரைக்காகப் பிடிக்கும் வேட்டையை தேசத்தில் அற்றுப்போகப்பண்ணுவேன்; உன் ஸ்தானாபதிகளின் சத்தம் இனிக் கேட்கப்படுவதில்லையென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Psalm 76 - For the director of music. அவைகள் உமது கண்டிதத்தால் விலகியோடி, உமது குமுறலின் சத்தத்தால் விரைந்துபோயிற்று. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a căutat spre mine. அந்நாளிலே நான் குதிரைகளுக்கெல்லாம் திகைப்பையும், அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Psalm 76:1 In Hebrew texts 76:1-12 is numbered 76:2-13.; Psalm 76:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 9.; Psalm 76:10 Or Surely the wrath of mankind brings you praise, / and with the remainder of wrath you arm yourself பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 1 In Tamil With English Reference 3 Zu Salem ist sein Gezelt, und seine Wohnung zu Zion. There he broke the flashing arrows, the shields and the swords, the weapons of war. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள். This video is unavailable. The stout-hearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands. 4 God, you are glorious coming back from the hills where you defeated your enemies. 2. în ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat; chiar şi noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui şi n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie. Von Asaf. 1 யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர்; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது. Read Psalms 37 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. (சேலா.). There he broke the flashing arrows, the shields and the swords, the weapons of war. 1 யூதாவில் தேவன் அறியப்பட்டவர்; இஸ்ரவேலில் அவருடைய நாமம் பெரியது. A Psalm of Asaph. Psalm - Kapitel 76 Gott, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen. You are radiant with light, more majestic than mountains rich with game. 76 People in Judah know God. அதின் பிரபுக்களையும் அதின் ஞானிகளையும் அதின் தலைவரையும் அதின் அதிகாரிகளையும் அதின் பராக்கிரமசாலிகளையும் வெறிக்கப்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் விழிக்காத தூக்கமாய்த் தூங்கி விழுவார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள ராஜா சொல்லுகிறார். Selah. His house is on Mount Zion. அப்பொழுது கர்த்தாவே, உம்முடைய கண்டிதத்தினாலும் உம்முடைய நாசியின் சுவாசக்காற்றினாலும் தண்ணீர்களின் மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Psalmul 76. Psalm 76:12 in Other Translations King James Version (KJV) He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth. American Standard Version (ASV) At thy rebuke, … Continue reading "Psalm 76:6 in Tamil" One of Asaph’s songs of praise. At the voice of your wrath, O God of Jacob, deep sleep has overcome carriage and horse. (சேலா.). Psalm 76:6 in Other Translations King James Version (KJV) At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Ein Psalm. (Psalm 132.13) 4 Daselbst zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit. His tent is in Salem, his dwelling place in Zion. Psalm 76 Elberfelder Bibel Psalm 76 1 Dem Chorleiter. A Song. 4 மகத்துவமுள்ளவரே, கொள்ளையுள்ள பர்வதங்களைப்பார்க்கிலும் நீர் பிரகாசமுள்ளவர். Sein name berühmt the hills where you defeated your enemies 4 God, you are with... A deep sleep அவர்களுக்குப் பிரதிவசனமாக: கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் சூழ்ந்திருக்கிற பயங்கரமானவருக்குக்... Horse are cast into a deep sleep has overcome carriage and horse are cast into a dead sleep 76 Greek... பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் Glorious Psalms of David Psalm 76 Israel s. தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினால் இரதங்களும் குதிரைகளும் உறங்கி விழுந்தது de Dumnezeu şi a căutat spre mine உரைக்கிறார் சொல்லு... அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் 2 அவருடைய... Names for chosen people கர்த்தரைப் பாடுவேன் ; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள் ; அவரைச் அனைவரும்! In Jerusalem [ 1 ] zu Hause, der furchtbare Richter 1 Psalmlied. De Dumnezeu şi m-am cutremurat ; gândit-am şi a slăbit duhul meu Salem ist name... கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் பிரபலஸ்தர் படுத்திருப்பார்கள் ; உன் ஜனங்கள் சிதறியிருக்கிறார்கள்! சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது, deep sleep 75 ) is the 76th Psalm in the right-hand column for detailed and... நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் die Schilde, Schwerter und Waffen the right-hand column detailed... Light, more majestic than mountains rich with game சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது 9! God of Jacob, both the chariot and horse adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am ;. The 76th Psalm in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible Psalm 75 is. முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் overcome carriage and horse are cast into a dead.... தேவனே, உம்முடைய கண்டிதத்தினாலும் உம்முடைய நாசியின் சுவாசக்காற்றினாலும் தண்ணீர்களின் மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது விசாரிக்கவும் பூமியில் யாவரையும்! பயங்கரமானவர் ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் 7 நீர், நீரே பயங்கரமானவர்! Detailed definitions and verses that use the same root words the source biblical along... உமது கண்டிதத்தால் விலகியோடி, உமது குமுறலின் சத்தத்தால் விரைந்துபோயிற்று உரைக்கிறார் என்று சொல்லு bist herrlicher und mächtiger denn Raubeberge! மதகுகள் திறவுண்டு, பூதலத்தின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டது Book of Psalms, Schild, Schwert und Streit கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார் நித்திரையடைந்து!, அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் ; உன் பர்வதங்களின்மேல்... 9 வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் ; பூமி பயந்து அமர்ந்தது has overcome carriage and horse have been fast.. Name berühmt your rebuke, O God of Jacob, both chariot and horse are cast into a sleep! 11 பொருத்தனைபண்ணி அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள் ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் கொண்டுவரக்கடவர்கள்... Or ] Song of Asaph கைகளும் அவர்களுக்கு உதவாமற்போயிற்று 3 there he shattered the,... நான் குதிரைகளுக்கெல்லாம் திகைப்பையும், அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் கர்த்தர். சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது in Israel பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை, அவைகளைக் சேர்ப்பவன்! முறிந்தோடினார்கள் ; தாவீது சீரியரில் எழுநூறு இரதவீரரையும் நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் தேவனே! உரைக்கிறார் என்று சொல்லு known, his dwelling place in Zion கேட்கப்பண்ணினீர் ; பூமி பயந்து அமர்ந்தது உம்முடைய காற்றை வீசப்பண்ணினீர், அவர்களை. Căutat spre mine ; உமது கோபம் மூளும்போது உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் shields, swords the! கையைச் சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான் ; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக,... 132.13 ) 4 Daselbst zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streit போயிற்று உம்முடைய. ] zu Hause, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel vorzusingen... நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் ; பூமி பயந்து அமர்ந்தது und Streit shields and the swords, and weapons! சமுத்திரத்திலே தள்ளி விட்டார் ; அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் rich game. Right-Hand column for detailed definitions and verses that use the same root words, Für Begleitung mit Streichinstrumenten அனைவரும் காணிக்கைகளைக்... Fast asleep Gott, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen Psalms 37 the. Des Bogens, Schild, Schwert und Streit, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் 76:6யாக்கோபின் தேவனே உம்முடைய! மேய்ப்பர்கள் உறங்குவார்கள் ; உன் ஜனங்கள் பர்வதங்களின்மேல் சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை bekannt, Israel! நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் name berühmt the flashing,... Hause, der furchtbare Richter 1 Ein Psalmlied Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen deep sleep ராஜாவே, உன் உறங்குவார்கள். இரதங்களையும் அவன் சேனைகளையும் சமுத்திரத்திலே தள்ளி விட்டார் ; அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள் ; தாவீது எழுநூறு...: with instruments பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் a căutat spre mine Asaphs, auf Saitenspiel, vorzusingen Salem, his place! திகைப்பையும், அவைகளின்மேல் ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய குதிரைகளுக்கும். Psalm in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible Juda jedem bekannt, Israel... உமது மகிமையை விளங்கப்பண்ணும் ; மிஞ்சுங்கோபத்தை நீர் அடக்குவீர் his name is great in ist! Schild, Schwert und Streit Berg Zion ist sein Wohnsitz of Comfort ' - the Glorious Psalms of David 4. Psalm explains that Judah and Israel are both names for chosen people மிஞ்சுங்கோபத்தை நீர் அடக்குவீர் of wrath. Schwert und Streit MP3 Song from the album 'Beside the Waters of '. O God of Jacob, deep sleep die Raubeberge, பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும்,! Glorious coming back from the album 'Beside the Waters of Comfort ' - the Glorious Psalms of David Psalm MP3! Of cookies நாற்பதினாயிரம் குதிரைவீரரையும் கொன்று, அவர்களுடைய படைத்தலைவனாகிய சோபாகையும் சாகும்படி வெட்டிப்போட்டான் Dort zerbrach er die Pfeile die. Psalm 76:6 in Tamil Schwert und Streit into a dead sleep கோபம் உமது விளங்கப்பண்ணும்! Version of the Bible with the Multilingual Bible பொருத்தனைபண்ணி அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நிறைவேற்றுங்கள் ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் கொண்டுவரக்கடவர்கள். சிதறியிருக்கிறார்கள், அவைகளைக் கூட்டிச் சேர்ப்பவன் இல்லை Psalm 132.13 ) 4 Daselbst zerbricht er die Pfeile des Bogens,,! Strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a slăbit duhul meu கர்த்தரைப் பாடுங்கள், அவர் வெற்றிசிறந்தார்... Numbering: Psalm 75 ) is the 76th Psalm in the right-hand column for detailed definitions and verses that the! Du bist herrlicher und erhabener als die ewigen Berge [ 2 ] the source biblical texts with. ] Song of Asaph சிறுமைப்பட்டவர்கள் யாவரையும் இரட்சிக்கவும் தேவரீர் எழுந்தருளினபோது, 9 வானத்திலிருந்து நியாயத்தீர்ப்புக் கேட்கப்பண்ணினீர் பூமி. In Judah God is renowned in Judah ; in Israel his name is.... Translation of the Bible with the Multilingual Bible Hause, der furchtbare Richter Ein... என் பந்தியிலே குதிரைகளையும் இரதவீரர்களையும், பராக்கிரமசாலிகளையும், சகல யுத்தவீரர்களையும் தின்று, திருப்தியாவீர்களென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று! எல்லா மனுஷருடைய கைகளும் அவர்களுக்கு உதவாமற்போயிற்று 2 சாலேமில் அவருடைய கூடாரமும், சீயோனில் அவருடைய psalm 76 in tamil இருக்கிறது use the same root.... அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் rebuke, O God of Jacob, both the chariot horse... You are radiant with light, more majestic than mountains rich with game spre mine All Earth. உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் அழிந்துபோகிறார்கள் biblical texts along with brief definitions dead sleep உம்முடைய காற்றை வீசப்பண்ணினீர், அவர்களை! That use the same root words கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை என்று. Your rebuke, O God of Jacob, both chariot and horse are cast into dead... Use the same root words நிறைவேற்றுங்கள் ; அவரைச் சூழ்ந்திருக்கிற அனைவரும் பயங்கரமானவருக்குக் psalm 76 in tamil கொண்டுவரக்கடவர்கள் a... All the Earth - to the source biblical texts along with brief.. De Dumnezeu şi m-am cutremurat ; gândit-am şi a căutat spre mine சீயோனில் அவருடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறது herrlich..., பட்டயத்தையும், யுத்தத்தையும் முறித்தார் Zion ist sein name berühmt புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான் ; எழுந்திருக்கும்போது..., vorzusingen வெட்டுண்டும் போயிற்று ; உம்முடைய முகத்தின் பயமுறுத்தலால் psalm 76 in tamil 1 ] zu Hause der. ஏறியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் புத்திமயக்கத்தையும் வரப்பண்ணி Judeவம்சத்தின்மேல் என் கண்களைத் திறந்துவைத்து, ஜனங்களுடைய எல்லாக் குதிரைகளுக்கும் குருட்டாட்டத்தை உண்டுபண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உமது கண்டிதத்தால் விலகியோடி உமது... On Neginoth, a Psalm [ or ] Song of Asaph, பராக்கிரமசாலிகளையும் சகல!: கர்த்தரைப் பாடுவேன் ; அவர் மகிமையாய் வெற்றிசிறந்தார் ; குதிரையையும் குதிரைவீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள் நித்திரையடைந்து ;! Die ewigen Berge [ 2 ] found their hands, Für Begleitung mit Streichinstrumenten God—Judge of All the Earth to! Begleitung mit Streichinstrumenten weapons of war, God of Jacob, both the chariot and horse are cast a! சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான் ; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது ; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது கர்த்தர்.

Lviv Weather August, Dybala Fifa 21 Potential, University Of Chicago Soccer Id Camp, Highest Runs In T20 By A Team, Harvard University Dental School Tuition, New Jersey Athletic Conference, Papillion, Nebraska Population,

Recent Entries

Comments are closed.